install

Items tagged "snes":

 1. Game: Lufia & the Fortress of Doom 
  Composer: Yasunori Shiono, Aki Zaitsu, Naomi Kuroda 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1993

  Tags

 2. Game: Tetris Attack 
  Composer: Yuka Tsujiyoko, Masaya Kuzume 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1996

  Tags

 3. Game: Illusion of Gaia 
  Composer: Yasuhiro Kawasaki 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1993 

  Tags

 4. Game: Final Fantasy Mystic Quest 
  Composer: Ryuji Sasai, Yasuhiro Kawakami 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1992 

  Tags

 5. Game: Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest 
  Composer: David Wise
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1995 

  Tags

 6. Game: Mega Man X 
  Composer: Setsuo Yamamoto, Makoto Tomozawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1993 

  Tags

 7. Game: Shaq Fu 
  Composer: Raphael Gesqua 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1994 

  Tags

 8. Game: Pilotwings 
  Composer: Soyo Oka
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1990 

  Tags

 9. Game: Super Mario World 2: Yoshi’s Island 
  Composer: Koji Kondo
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1995 

  Tags

 10. Game: Super Castlevania IV 
  Composer: Masanori Adachi, Taro Kudo 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1991 

  Tags

 11. Game: Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time
  Composer: Mutsuhiko Izumi
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1992 

  Tags

 12. Game: Final Fantasy VI 
  Composer: Nobuo Uematsu 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1994 

  Tags

 13. Game: Super Mario World 
  Composer: Koji Kondo 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1990 

  Tags

 14. Game: Donkey Kong Country
  Composer: David Wise
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1994 

  Tags