install

Items tagged "1993":

 1. Game: Lufia & the Fortress of Doom 
  Composer: Yasunori Shiono, Aki Zaitsu, Naomi Kuroda 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1993

  Tags

 2. Game: Illusion of Gaia 
  Composer: Yasuhiro Kawasaki 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System
  Year: 1993 

  Tags

 3. Game: Doom 
  Composer: Robert Prince
  Platform: PC
  Year: 1993 

  Tags

 4. Game: Goblins 3 
  Composer: Charles Callet 
  Platform: PC
  Year: 1993 

  Tags

 5. Game: Gauntlet IV 
  Composer: Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata
  Platform: Sega Mega Drive
  Year: 1993 

  Tags

 6. Game: Mega Man X 
  Composer: Setsuo Yamamoto, Makoto Tomozawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama 
  Platform: Super Nintendo Entertainment System 
  Year: 1993 

  Tags

 7. Game: Asterix and the Great Rescue 
  Composer: Nathan McCree
  Platform: Sega Mega Drive
  Year: 1993

  Tags

 8. Game: Superfrog 
  Composer: Allister Brimble
  Platform: Amiga
  Year: 1993 

  Tags

 9. Game: Lords of Thunder 
  Composer: 
  Satoshi Miyashita 
  Platform: TurboGrafx-CD 
  Year: 1993 

  Tags

 10. Game: The Terminator 
  Composer: Tommy Tallarico 
  Platform: Sega CD 
  Year: 1993 

  Tags

 11. Game: Lemmings 2: The Tribes 
  Composer: David Whittaker 
  Platform: Amiga 
  Year: 1993 

  Tags

 12. Game: Golden Axe III 
  Composer: Naofumi Hataya, Tatsuyuki Maeda 
  Platform: Sega Mega Drive 
  Year: 1993 

  Tags